Táblarengetegben élünk – Közúi jelzések 3. rész

A halász kifog a tengerből egy aranyhalat. Azt mondja az aranyhal:“Kí­vánhatsz tőlem bármit”. Mire a válasz: “Kérek egy autópályát Budapesttől Hawaii-ig” “Tudod mennyi pénz és idő, mire az elkészül? Kivánj valami mást!” “Oké, akkor meg akarom érteni a nőket!” Erre az aranyhal: “Mit is mondtál, hány sávos legyen az autópálya?”

Van, ami kevésbé bonyolult, mint a nők lelke, mégsem értjük. Vannak, akiken a közúi jelzések rengetege is kifog. Rendszeresen fellángol a vita például arról, hogy nincs-e Magyarországon túl sok közúi közlekedési jelzőtábla. Létezik olyan álláspont, amely szerint a közúi közlekedési táblák leszerelése óvatosabbá teszi a közlekedőket, és ezért nő a közlekedésbiztonság… Kissé nyakatekertnek tűnik az érvelés, de az tény, hogy az emberi észlelésnek megvannak a maga határai, túl sok információt egységnyi idő alatt senki sem képes úgy befogadni, hogy azokat megfelelően értelmezni és alkalmazni is tudja. Lássuk, milyen közúi jelzőtáblákat kellett annak idején bebifláznia annak, aki vezetői engedélyt szerzett! A KRESZ hat csoportba rendezi a közúi jelzőtáblákat.

 

 

A közúi jelzőtáblák a járművezetők részére
a) az úvonal tí­pusát jelzik,
b) az elsőbbséget szabályozzák,
c) utasí­tást adnak,
d) tilalmat, illetőleg korlátozást jeleznek,
e) veszélyt jeleznek, vagy
f) tájékoztatást adnak.

A jelzőtábla alatt kiegészí­tő tábla adhat úmutatást a jelzőtábla jelzésének értelmezésére.

A jelzőtáblákat – főszabály szerint, bizonyos kivételekkel – az útest mellett, menetirány szerint a jobb oldalon helyezik el. A jelzőtáblát a bal oldalon, vagy az útest felett megismételhetik. A jelzőtábla jelzése – simét csak főszabály szerint, néhány kivétellel – a jelzőtáblával szemben közlekedő minden járműre vonatkozik.
Ahol a menetirány szerinti jobb oldalon úburkolati jellel jelölt két vagy több forgalmi sáv van, a forgalmi sáv felett elhelyezett jelzőtábla jelzése az alatta levő forgalmi sávban közlekedő járművekre vonatkozik.
A fényjelző készülékkel együtt (alatta vagy felette) elhelyezett kötelező haladási irányt jelző tábla jelzése azokra a járművekre vonatkozik, amelyekre a fényjelző készülék jelzése irányadó.

 

 

A megállási és a várakozási tilalmat, valamint a várakozóhelyet jelző táblát az útest mellett, menetirány szerint a jobb és a bal oldalon egyaránt elhelyezhetik. E jelzőtáblák hatálya az útestnek arra az oldalára terjed ki, amelyik mellett azokat elhelyezték.

A megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű jármű vagy járműszerelvény kí­séretét – külön jogszabály alapján – ellátó járművön, kí­séret közben elhelyezhető fényt kibocsátó vagy megvilágí­tott jelzésű jelzőtábla. Az í­gy elhelyezett jelzőtábla rendelkezésének a kí­sérő és kí­sért jármű (járműszerelvény) mellett történő elhaladás közben kell eleget tenni.

A fény kibocsátására alkalmas jelzőtáblán a jelzőtábla fehér és fekete jelzései egymással felcserélt szí­nekkel is megjelenhetnek.
A közúi jelzőtáblák az észlelést elősegí­tő sárga vagy fényvisszaverő sárga háttéren is elhelyezhetők.

Az utasí­tást adó jelzőtáblán és a járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblán, a kötelező legkisebb, illetve a megengedett legnagyobb sebességre utaló felirat a sebességet km/órában határozza meg.

Az úvonaltí­pust jelző táblák:
a) „Autópálya”
b) „Autópálya vége”
c) „Autóú”;
d) „Autóú vége”;
e) „Főúvonal”
f) „Főúvonal vége”

Minden meghatározott úvonaltí­pus hatálya ott kezdődik, ahol ezt a KRESZ által megjelölt tábla jelzi, és addig tart, amí­g annak végét az arra rendelt tábla nem jelzi. Miután az egyes úvonaltí­pusokra meghatározott – adott esetben az általánostól eltérő – szabályok vonatkozhatnak, az úvonaltí­pusát jelző tábla észlelésének elmulasztása komoly zavarokat okozhat a közlekedésben.

 

 

Ha az úkereszteződésben a főúvonal vonalvezetése az egyenes iránytól eltér, ezt a “Főúvonal” jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészí­tő tábla jelzi; a kiegészí­tő tábla az úkereszteződés alaprajzi vázlatán a főúvonal vonalvezetését vastag vonallal tünteti fel.

Az a)-d) és f) pontjában emlí­tett jelzőtábla előjelzésére a táblával azonos ábrájú – az előjelzett tábla távolságát feltüntető – kiegészí­tő táblával ellátott jelzőtábla szolgál.

Az úvonaltí­pusok a következők: Gyorsforgalmi utak (autópályák és autóutak), főúvonalak, főúvonalnak ki nem jelölt utak.

Autópályának csak olyan osztottpályás ú (Osztottpályás ú: olyan ú, amelynek a két forgalmi irány céljára – egymástól járdaszigettel, növényzettel, zárt villamospályával vagy más hasonló módon elválasztott – két külön útestje van) jelölhető ki, amely megfelel bizonyos feltételeknek, például forgalmi irányonként legalább két forgalmi sávja kell, hogy legyen, mindkét útestje mellett, a menetirány szerinti jobb oldalon leállósávnak kell lennie, a különszintű úkereszteződéseinél gyorsí­tó-, illetőleg lassí­tósávot kell kiépí­teni, azonos szintben más ú nem keresztezheti, lakott területen átvezető – vagy ilyen területet érintő – szakaszát a lakott területtől kerí­téssel, korláttal vagy más hasonló módon el kell választani.

 

 

Az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák a következők:
a)„Elsőbbségadás kötelező”; a tábla azt jelzi, hogy az úkereszteződésben elsőbbséget kell adni a keresztező (betorkolló) úon – illetőleg, ha a jelzőtábla alatt az úkereszteződés alaprajzi vázlatát feltüntető kiegészí­tő tábla van, az ezen vastag vonallal jelzett úon  – érkező jármű részére. Ha a kiegészí­tő táblán a kerékpár-közlekedésre utaló jelzés van, abban az esetben az útest kerékpár-közlekedés céljára burkolati jellel kijelölt részén áthaladó kerékpáros részére elsőbbséget kell adni.
b) „íLLJ! Elsőbbségadás kötelező”, a tábla azt jelzi, hogy az úkereszteződésnél – a megállás helyét jelző úburkolati jel előtt, ilyen úburkolati jel hiányában az úkereszteződésbe való behaladás előtt – meg kell állni, és a másik úon érkező jármű részére elsőbbséget kell adni. A vasúi átjáróra a megállás után a speciális szabályokban foglaltak szerint szabad ráhajtani.
c) „A szembejövő forgalom elsőbbsége” ; a tábla azt jelzi, hogy az úszűkületben elsőbbséget kell adni a szembejövő jármű részére;
d) „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben”; a tábla azt jelzi, hogy az úszűkületben a járműnek elsőbbsége van a szembejövő járművel szemben.
Az a) pontban emlí­tett jelzőtábla előjelzésére a táblával azonos ábrájú – az előjelzett tábla távolságát feltüntető – kiegészí­tő táblával ellátott jelzőtábla szolgál. (Folytatjuk)

 


 

 

Menőmotoros hí­rek

A 2012-es esztendő bővelkedett komoly, nagy szakmai kihí­vást jelentő esetekben. És bár a sürgősségi ellátásban dolgozók munkáját nagyon nehéz korrekt számokkal mérni, de az egyik ilyen mutató a sikeres újraélesztések aránya. Természetesen egy ilyen szituáció (szinte a kimeneteltől függetlenül) az ellátóra is igen nagy hatással van. Ha sikerül a beteg életét ilyen kézzelfogható módon megmenteni, az nagyon komoly emóciókat mozgat meg és hosszúávú hatása is jelentős. Ilyen esetekben úgy érezzük: közünk van a beteghez, egyfajta kapocs alakul ki beteg és ellátó között.

 

 

Ezért is voltak nagyon érdekesek a tavalyi szezon utolsó napjai az szigetszentmiklósi mentőmotoron! Az utolsó 3 napon 4 újraélesztést végzett mentőorvosunk és ebből 3 sikeres volt! Az egyik esetet szeretném most bemutatni Nektek!

“Azon a napon már negyedik esetét látta el a mentőmotor, amikor pakolás közben riasztottak, hogy egy eszméletlen férfi fekszik egy ház előtt. A lehető leggyorsabban elindultam, majd a cí­mhez érve láttam, hogy egy fiatal ember újraélesztést végez. Természetesen azonnal további segí­tséget hí­vtam rádión és átvettem az újraélesztés irányí­tását. Miközben az ellátás folyt, a fiatalember folyamatosan segí­tett, mellkaskompressziót végzett, infúziót tartott, eszközöket adott kézbe. Végig nagyon profin segí­tette a munkát, nélküle valószí­nűleg nem sikerülhetett volna az újraélesztés. A beteg szí­vét viszonylag hamar sikerült újraindí­tani és megkezdődhetett állapotának stabilizálása. Mikor megérkezett az esetkocsi, a spontán szí­vműködéssel bí­ró beteget behelyeztük a járműbe, majd a fiatalember oda lépett hozzám és azt mondta: köszönöm, hogy megmentetted édesapám életét…. Egy pillanatig megfordult velem a világ! Nem hittem volna, hogy az a “srác”, aki végig segí­tett és fegyelmezetten végezte az újraélesztést,  a beteg fia….. Édesapján kórházba szállí­tását követően életmentő szí­vkatéteres beavatkozást végeztek.”

2012-ben a sikeres újraélesztéseink aránya 57% volt! A világ kórházon kí­vüli ellátói között ez nem haladja meg a 10%-ot. Egy tanulmány kimutatta, hogy az újraélesztések lényegesen sikeresebbek, ha mentőmotor (is) riasztásra kerül.

 

 

Kérjük, segí­tsen Ön is, hogy minél több ember életét menthessük meg! www.mentomotoralapitvany.hu