Ne csak tájékozódjon!

Melyek a közúi tájékoztatás eszközei? Kikre vonatkoznak a kék alapon fehér jelzést mutató jelzőtáblák? Mi ilyenkor az elvárható magatartás? Cikkünk segí­t, hogy ön is tisztában legyen pontos jelentésükkel!

A tájékoztatást adó jelzőtáblák közül csak néhánnyal kí­vánok foglalkozni. A közúi jelzőtáblák e csoportja négyzet vagy téglalap alakú, többsége kék szí­nű alapon fehér jelzést mutat. Maga az elnevezés („tájékoztatást adó jelzőtáblák”) némileg megtévesztő, miután úgy hangzik, mintha ezek a jelzések pusztán információt közvetí­tenének, holott sokuk az elvárható magatartást is meghatározza, vagyis kötelezettséget is keletkeztet.

 

 

A legjobb példa erre a „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” tábla, amely azt jelzi, hogy az útestet a táblánál úburkolati jellel kijelölt gyalogos-átkelőhely keresztezi. Ez a közúi jelzőtábla akkor is felhí­vja a figyelmet a kijelölt gyalogos-átkelőhelyre, ha az úburkolati jel egyáltalán nem látható (pl. lekopott). Az más kérdés, hogy ez a közúi jelzőtábla önmagában nem elegendő a kijelölt gyalogos-átkelőhely jelzésére. Ha tehát az úburkolati jel nincs felfestve (és itt nem arról van szó, hogy megkopott, vagy hó borí­tja, és emiatt nem látható!), akkor a gyalogosnak nincs elsőbbsége. Megérne egy külön értekezést az a kérdés, hogy vajon a járművezetők megtanulják-e megfelelően (kellő időben) észlelni és értelmezni az egyes közúi jelzéseket. Vagy másképp fogalmazva, elsajátí­tják-e és képesek-e folyamatosan alkalmazni a megfelelő figyelemösszpontosí­tás képességét, és az egyes jelzések észlelése során kialakul-e az a készség, ami az észlelést követő gyors, rutinszerű reagáláshoz szükséges.

 

 

Példának vegyük a „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” közúi jelzőtáblát. Ennek észlelése esetén – feltételezve, hogy a jármű vezetője tisztában van az elvárható magatartással – azonnal körül kell nézni, és felmérni, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhely közvetlen közelében van-e gyalogos, aki felismerhetően azzal a szándékkal áll a járda szélén, vagy közeledik ahhoz, hogy átkeljen az útesten. Eközben – adott esetben – a fékkészenlét is szükségessé válhat (a vezető a gázpedálról a fékpedálra helyezi a lábát, és í­gy figyeli az esetleges akadály felbukkanását), tekintettel arra, hogy a jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelí­tenie, hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos-átkelőhely előtt meg is tudjon állni. A gyalogos-átkelőhely tábla észlelése után tehát rutinszerűen kell megkezdeni bizonyos tevékenységsort (körültekintés, a távolság megbecslése, fékezés, megállás stb.), ezzel elkerülhető, hogy a gyalogos meglepetésszerűen kerüljön a járművezető szeme elé. (A gyalogos főszabály szerint az útesten a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen köteles áthaladni az úon. A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van.)

 

 

Az „Egyirányú forgalmi ú” közúi jelzőtábla szintén jó példa arra, hogy egy tájékoztatást adó tábla is keletkeztethet kötelezettséget. Például egyirányú forgalmú úon megfordulni és főszabály szerint hátramenetet végezni tilos (a kivétel a várakozóhelyre történő beállás). Egyirányú forgalmi úon az útest bal szélén – ha közúi jelzésből más nem következik – akkor szabad megállni, ha a jármű mellett az útest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely marad.

Ha az „Egyirányú forgalmú ú” jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészí­tő táblán autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra jelenik meg:
a) az útesten kijelölt kerékpársávon, ennek hiányában az útest jobb széléhez húzódva a kerékpáros,
b) az autóbusz forgalmi sávon a menetrend szerint közlekedő autóbusz,
c) a kerékpáros által is igénybe vehető autóbusz forgalmi sávon – az autóbusz részére kijelölt közlekedési iránnyal megegyezően – a kerékpáros is
a jelzőtáblán megjelölt iránnyal szemben közlekedhet.
Az „Egyirányú forgalmú ú” közúi jelzőtábla nem tévesztendő össze a „Kötelező haladási irány” jelzőtáblák közül azzal, amelyen a nyí­l egyenes irányban mutat. Ez utóbbi utasí­tást adó jelzőtábla, alakja kör, szí­ne kék, rajta fehér nyí­llal.

A „Besorolás rendjét jelző tábla” azt jelzi, hogy az úkereszteződés előtt – a továbbhaladási iránytól függően – melyik forgalmi sávba kell besorolni; a nyilak szárában – pajzs alakban – az ú számozása is feltüntethető. Amint az előbbi megfogalmazásból kitűnik, a „Besorolás rendjét jelző tábla” is egyértelmű kötelezettséget keletkeztet, a nyilaktól eltérő irányú továbbhaladás szabályszegésnek minősül, az ezzel összefüggésben bekövetkező baleset pedig felelősségre vonást vonhat maga után.

Végül: Az „Autóbusz forgalmi sáv” tábla az autóbusz forgalmi sáv kezdetét, az útesten történő elhelyezkedését és a rajta közlekedők haladási irányát jelzi; autóbusz forgalmi sáv: úburkolati jellel jelölt forgalmi sávban levő „BUSZ” felirat, amely azt jelzi, hogy a forgalmi sávban csak az erre vonatkozó külön szabályok (36. § [8] bek.) szerint szabad közlekedni;

Az autóbusz forgalmi sávban
a) a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz, a villamos, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállí­tására szolgáló jármű;
b) az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül
ba) ha az autóbusz forgalmi sávot az útest menetirány szerinti jobb szélén jelölték ki, erre utaló jelzés esetében (117/c ábra) a kerékpáros,
bb) külön jogszabály alapján rögzí­tett üzemmódú megkülönböztető jelzést adó készülékkel felszerelt
bba) sürgősségi betegellátásra rendszeresí­tett gépjármű,
bbb) hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóság és a tűzoltó egyesületek közvetlen helyszí­ni beavatkozására rendszeresí­tett gépjárműve,
bbc) a rendőrség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szolgálati ágának közvetlen helyszí­ni beavatkozásra rendszeresí­tett gépjárműve,
bc) a betegszállí­tó gépjármű,
bd) a személytaxi,
be) a kétkerekű motorkerékpár és a kétkerekű segédmotoros kerékpár
közlekedhet. Más jármű erre a forgalmi sávra – a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve – nem hajthat rá. Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz – a bekanyarodás és kikerülés esetét kivéve – csak ebben a forgalmi sávban haladhat.

„Kerékpárosok által is használható autóbusz forgalmi sáv” (117/c ábra); a tábla azt jelzi, hogy az autóbusz forgalmi sávon a kerékpárosok közlekedése is megengedett.