Baleset-megelőzés: Kinek fogadjunk szót?

Én nem tudom, hogy vannak vele, de engem kiver a víz, ha meglátom, hogy egy kereszteződés­ben nem működnek a jelzőlámpák. Ez nyilván azért van, mert a rendőr olyan ritkán lép be a közúti forgalomba irányítóként, hogy van időnk elfelejteni, viszont nincs időnk újra megtanulni a karjelzések jelentését.

Tisztázzuk először is, hogy kik jogosultak a forgalom irá­nyítására! A rendőr, a szol­gálatban lévő katonai forgalom­szabályozó, a katasztrófavédelmi hatóság közúti ellenőre, a vám- és pénzügyőr, a tűzoltó, valamint a forgalmat ellenőrző közlekedé­si hatóság közúti ellenőre. Tegye a szívére a kezét mindenki! Mikor lá­tott utoljára például tűzoltót for­galmat szabályozni? Örüljünk a magunkban elmormolt válasznak, mert ennek oka az, hogy viszony­lag ritkán állnak elő a közutakon olyan rendkívüli helyzetek, ame­lyekben ezeknek az embereknek a beavatkozására van szükség.

Azokat a jelzéseket, amelyeket a KRESZ-rendelkezések alapján az alábbiakban részletezek, a jogsza­bály teljeskörűen a rendőrre vo­natkozóan határozza meg. De látni fogjuk, hogy a fentiekben felsorolt személyekre is irányadóak azok a rendelkezések, amelyek a rendőr karjelzéseit meghatározzák.

 1. § (1) A forgalmat az útkeresz­teződésben irányító rendőr kar­jelzései:
 2. a) a rendőr mindkét karjának ol­dalirányú kinyújtása

− a kinyújtott karral párhuzamos irányból érkezők részére szabad utat jelez: a gyalogos az úttesten áthaladhat; a járművel − ha jelző­tábla nem tiltja − az erre vonatko­zó szabályok megtartásával egye­nesen, valamint jobbra vagy balra bekanyarodva tovább szabad ha­ladni;

− a kinyújtott karra merőleges irányból érkezők részére a tovább­haladás tilalmát jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet; a jármű­vel az útkereszteződésnél − a kije­lölt gyalogos-átkelőhely, illetőleg a megállás helyét jelző útburkolati jel, ezek hiányában az útkereszte­ződés előtt − meg kell állni;

 1. b) a rendőr függőlegesen feltar­tott karja a forgalom irányának megváltozását jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet, az úttesten levő gyalogos pedig köteles az át­haladást mielőbb befejezni; a jár­művel az a) pontban említett he­lyen meg kell állni, ha azonban biztonságosan megállni már nem lehet, az útkereszteződésen mie­lőbb át kell haladni;
 2. c) ha a rendőr a jobb karjával ma­ga mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, a jobbról érkező járművek − a rend­őr mögött − balra bekanyarodhat­nak; a jelzés nem tiltja a jobbról érkező járművek egyenes irány­ban való továbbhaladását vagy jobbra bekanyarodását, de a többi irányból érkezők részére a tovább­haladás tilalmát jelenti;
 3. d) ha a rendőr jobb karját vízszin­tesen maga elé nyújtja, bal karjá­val pedig maga elé int, a balról ér­kező járművek − a rendőr előtt − balra bekanyarodhatnak; a jel­zés nem tiltja a balról érkező jár­művek egyenes irányban való továbbhaladását vagy jobbra be­kanyarodását, de a többi irányból érkezők részére a továbbhaladás tilalmát jelenti;
 4. e) karjelzés hiányában a rendőr vállával párhuzamos, illetőleg vál­lára merőleges irányból érkezők részére − értelemszerűen − az a) pont rendelkezései az irányadók;
 5. f) ha a rendőr kinyújtott karjával maga felé int, ezzel a sebesség nö­velésére, ha pedig kinyújtott karját le- és felfelé mozgatja, a sebesség csökkentésére ad utasítást.

(2) * Ha a rendőr a forgalmat nem útkereszteződésben irányítja,

 1. a) a járművek megállítására
 2. aa) karjának vagy fehér szegélyű piros tárcsának függőleges feltartásával, piros vagy fehér fény kör­beforgatásával, illetőleg síppal ad jelzést,
 3. ab) menet közben a megkülön­böztető fényjelzést használó gép­kocsiból, illetve motorkerékpárról ad jelzést, karjának, fehér szegé­lyű piros tárcsának, piros vagy fe­hér fényű lámpának fel-le mozga­tásával, illetőleg hangszórón vagy a megállásra felhívó szövegű fel­irattal;
 4. b) a megkülönböztető fényjel­zést használó gépkocsiból vagy motorkerékpárról, illetőleg rend­őrségi helikopterről hangszórón keresztül adott, a követendő köz­lekedési magatartásra vonatko­zó utasításának megfelelő módon kell az úton közlekedő jármű ve­zetőjének eljárnia.

(3) A rendeletben meghatározott egyéb közúti jelzések és a forgal­mi szabályok csak annyiban irány­adók, amennyiben a rendőr jelzé­sével nem ellentétesek.

(4) * Az (1), (2) és a (3) bekez­désben foglalt rendelkezé­sek értelemszerűen irányadók a szolgálatban lévő katonai forga­lomszabályozó, a katasztrófavé­delmi hatóság közúti ellenőre, a vám- és pénzügyőr, a tűzoltó, va­lamint a forgalmat ellenőrző köz­lekedési hatóság közúti ellenőre által adott jelzésekre is.

(5) * A közterület-felügyelő a jár­mű megállítására a (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt jel­zést adja. Az ilyen jelzés észlelése esetén a járművel meg kell állni.

 1. § * (1) A jelzőőr vagy a polgárőr jelzőtárcsá­val vagy − feltartott, vagy vasúti átjá­rónál az úttesten állványra helye­zett − piros fényű lámpával adott jelzésére meg kell állni. (2) Ha a forgalmat jelzőőr vagy polgárőr irányítja, köteles azt az egyéb ve­szélyt jelző táblával − a jelzőőr­re vonatkozó kiegészítő táblával együtt − a külön jogszabályban meghatározottak szerint előre je­lezni.

A jelzőőr eszköztára tehát jóval ki­sebb. A jelzőőrre tipikus példa, amikor az úton haladva útépítés­be botlunk, és a forgalom az úton folyó munkák miatt csak egy sá­von bonyolódik.

A vasúti átjárót és vasúti gyalogos-átkelőhelyet biztosító jelzőberen­dezés, a „Vasúti átjáró kezdete” – és az azzal együtt alkalmazott „Állj! El­sőbbségadás kötelező” – jelzőtábla és a gyalogosok részére szolgáló te­relőkorlát elhelyezéséről, fenntartá­sáról és üzemeltetéséről, a vasúti át­járó és a vasúti gyalogos-átkelőhely burkolatának fenntartásáról, továb­bá a vasúti átjárónál jelzőőr állításá­ról a vasúti pályahálózat működte­tője köteles gondoskodni.

Azokon a helyeken, ahol a KRESZ 9. § (1) bekezdésének c) pontjában említett fényjelző készülék van, a fényjelző készülék üzemzavara ese­tében jelzőőr állítására a villamos, valamint a megkülönböztető jel­zéseket használó gépjármű üzem­ben tartója jogosult. (A KRESZ 9. § (1) bekezdés c) pontja az utat (vagy egyes forgalmi sávokat) kereszte­ző villamos, illetőleg a megkülön­böztető jelzéseket használó gépjár­művek áthaladásának biztosítására szolgáló fényjelző készülékről ren­delkezik.)

A jelzőőrnek éjszaka és korlátozott látási vi­szonyok között pi­ros fényű lámpá­val, egyébként jelzőtárcsával kell jelzést adnia