Baleset-megelőzés: A közúi közlekedési előéleti pontrendszer

Létezik Magyarországon egy olyan közlekedési nyilvántartás, amely a csúnya tényeket örökí­ti meg, és nem engedi, hogy ezek az emlékek a feledés homályába merüljenek: ez a közúi közlekedési előéleti pontrendszer. Az alábbi cikkben a jelenleg hatályos legfontosabb jogszabályi rendelkezésekből szemezgettem az Önök számára.

„Visszatekintve a múltba, azáltal válik töredezetté az is, ami szép volt, hogy csúnya tények takarják el. (Bernhard Schlink)”„Visszatekintve a múltba, azáltal válik töredezetté az is, ami szép volt, hogy csúnya tények takarják el. (Bernhard Schlink)”

Szöveg: Kondorné, dr. Kollár Zsuzsanna

A közúi közlekedési előéleti pontrendszert azért találták ki, hogy egy-egy járművezető közlekedési morálja, attitűdjei, rossz szokásai miatti társadalmi neheztelés ne csak a büntetésben, egyszeri rosszallásban öltsön testet, hanem ismétlődés esetén a hatóságok által kifejezett intelem összeadódjon, a többször tévúra tévedő járművezetők bűnei összegződjenek, és ezáltal többletszankciót kaphassanak. Bizonyos fajta kollektí­v emlékezet ez, amely adott időhatáron belül nem engedi a feledésbe merülni a közúi közlekedési szabályok megszegése miatt kiszabott büntetéseket.

A közúi közlekedési előéleti pontrendszer olyan rendszer, amely jogszabályban meghatározott szabályszegés elkövetése (ez lehet bűncselekmény, szabálysértés vagy közigazgatási bí­rsággal sújtandó szabályszegés) esetén kiszabható pontok törvényben meghatározott számának elérése esetén a vezetői engedély ideiglenes visszavonását teszi lehetővé. Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a nyilvántartó hatóság három napon belül értesí­ti az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, amely ennek alapján a kormányhivatal a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja.

A vezetői engedély visszavonására vonatkozó döntés olyan döntés, amely ellen fellebbezésnek nincs helye, mégpedig azért, mert a visszavonás alapjául szolgáló pontszám elérése esetén a szankció automatikusan életbe lép, nem kell hozzá semmiféle hatósági mérlegelés, nincs helye méltányosságnak, mindenkivel szemben ugyanúgy érvényesül.

A 18 pont elérése esetén a hatóság köteles a visszavonásról dönteni. A pontrendszer alapján – a jogszabályban meghatározott – olyan szabályszegésre állapí­tható meg pont, amely miatt a járművezetőt mint elkövetőt a bí­róság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság jogerős vagy végleges határozatával elmarasztalta, vagy az elkövető a helyszí­ni bí­rság, illetve a helyszí­nen alkalmazott közigazgatási bí­rság kiszabását a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után tudomásul vette.

Ebből a szabályból egyébként az is következik, hogy akivel szemben az ügyész állapí­tja meg, hogy pl. elkövette a közúi baleset gondatlan okozásának vétségét, de vele szemben a büntetőeljárást felfüggesztik annak érdekében, hogy jóvátehesse az általa okozott hátrányt (ezt nevezik közvetí­tői eljárásnak), azzal szemben nincs helye büntetőpont alkalmazásának.

A jogszabály kötelező rendelkezése alapján visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számí­tott hat hónapot követően vissza kell adni, feltéve, hogy a járművezető a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt (kivéve azt az esetet, amikor a közúi közlekedésről szóló törvény alapján az utánképzési kötelezettség alól mentesül), és a vezetési jogosultság helyreállí­tásának nincsenek egyéb akadályai. (Pl. akiről az erre jogosult hatóság a rendkí­vüli pályaalkalmassági vizsgálat vagy orvosi vizsgálat alapján kimondta, hogy a járművezetésre alkalmatlan, akkor sem kaphatja vissza a jogosí­tványát, ha esetleg utánképzésen vesz részt.)

Nem állapí­tható meg pont olyan szabályszegés (bűncselekmény, szabálysértés vagy közigazgatási bí­rsággal sújtandó szabályszegés) elkövetése esetén, amely miatt a bí­róság vagy a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást, illetve meghatározott járműkategóriára korlátozott vezetésétől való eltiltást alkalmazott. (Ez utóbbi esetben az érintett csak olyan járművet nem vezethet, amelyre az eltiltás kiterjed.) Elméletileg előfordulhat azonban, hogy bár a bűncselekmény elkövetése miatt a bí­róság az adott esetben nem alkalmaz eltiltást, ugyanakkor éppen ezen bűncselekmény miatt alkalmazott büntetőpontok száma lesz az, amivel a járművezető eléri a 18 pontot, és a vezetői engedélyét ezért vonják vissza.

Amikor valakivel szemben határozatban alkalmaznak valamilyen szankciót az általa elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy közigazgatási bí­rsággal sújtható szabályszegés miatt, vagy amikor helyszí­ni bí­rságot alkalmaznak valakivel szemben, akkor tájékoztatják arról, hogy az adott cselekményért mennyi büntetőpont jár. A törvénynek van egy általános jellegű rendelkezése arról, hogy egyes szabályszegésekhez mennyi pont rendelhető. (Lásd táblázat.)

A törvény mellékletében ugyanakkor az egyes szabályszegésekhez rendelt pontos pontszám is megtalálható. Innen lehet megállapí­tani, hogy a segí­tségnyújtás elmulasztása miatt, illetve közúi veszélyeztetés esetén 11 pont jár, közúi baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 9, ittas vezetés és cserbenhagyás miatt 11 stb. Ezek azonban olyan súlyú bűncselekmények, amelyekért a bí­róság általában járművezetéstől eltiltást is alkalmaz, következésképp büntetőpont már nem adható értük.

Ehhez képest – az alábbiakban csak példálózó felsorolást adok –, ha valaki a járművezetéstől eltiltás tartama alatt járművet vezet, vagy megszegi az elsőbbség vagy az előzés szabályait, esetleg a megállás, megfordulás vagy hátramenet szabályait az autópálya útestén és leállósávján, azért 6 büntetőpont jár, ha kézben tartott mobiltelefont használ, miközben vezet, vagy nem használja a bukósisakot, netán megsérti a bekanyarodás szabályait, azért 3.
A rendszer tehát jól kiszámí­tható, mi magunk is utánanézhetünk a jogszabályokban, hogy milyen szabályszegésért milyen büntetőpont jár, és erről adott esetben a konkrét ügy kapcsán pontos tájékoztatást is kapunk. És amit még fontos tudni: a Nyilvántartó a pontrendszer adatait főszabály szerint a nyilvántartásba vételtől számí­tott három évig kezeli. Ekkor végre elfelejthetjük „pontozott” bűneinket, és nem kell tovább félnünk attól, hogy az adott szabályszegés a régebbiekkel összeadódva a vezetői engedélyünk visszavonására ad alapot.